Mijn favorieten

Veel gestelde vragen


 
Waar is jullie kantoor gevestigd?
A18 makelaardij heeft geen traditioneel kantoorpand of bezoekadres.  Wij verrichten onze back office werkzaamheden op  thuiswerkplekken en kunnen daarom ook  flexibel werken en snel afspraken maken want wij worden niet gehinderd door vaste kantoortijden. Een kantoorpand voegt in onze beleving niets toe aan onze dienstverlening of de verkoop van een huis. Internet en met name funda.nl is de eigentijdse etalage voor de makelaardij, maar het verschil wordt nog altijd gemaakt door de persoonlijke aanpak van de makelaar zelf.

Hoe zijn jullie telefonisch te bereiken?
Ons vaste telefoonnummer is 0314 820300. Als wij onderweg zijn, maar ook  ’s-avonds en in het weekend  is dit nummer doorgeschakeld naar het 06 nummer van Nick Kok. Als hij niet kan opnemen, omdat hij in gesprek is of met een bezichtiging bezig is, kun je de voice mail inspreken .
 
Als jullie geen bezoekadres hebben hoe kan ik Nick Kok dan persoonlijk spreken?
In dat geval maken wij een afspraak bij je thuis, ook voor het ondertekenen van een koopovereenkomst of een opdracht tot dienstverlening komen wij naar je toe. Natuurlijk kan dat ook ‘s-avonds  of op zaterdag, gewoon wanneer het jou het beste uitkomt.
 
Is A18 makelaardij onafhankelijk?
A18 makelaardij is een geheel zelfstandige onderneming en kent geen verplichtingen vanuit een franchiseorganisatie of samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld  banken, verzekeringsmaatschappijen of hypotheekadviseurs.

Waarom vragen wij wat we vragen?
Het is je wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen.
Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor jou en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en die identiteit verifiëren. Kortom: wij moeten weten met wie wij zaken doen.
Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar je woont, maar waarom?
Dit alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar je woont en leggen dit vast.

We zijn er dan nog niet, want hoe ga je  de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip maar wij zijn het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee de aankoop wordt gefinancierd.
 Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat je met de aankoop geen geld wilt witwassen.

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen.

Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van je krijgen over de herkomst van de gelden.

Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.
 

Is de vragenlijst voor de verkoop van een woning verplicht?
Het antwoord op die vraag is eigenlijk heel simpel: nee.
Het is alleen een hulpmiddel voor de verkoper van een woning om informatie te verzamelen over zijn woning. De verklaringen uit de vragenlijst geven geen garanties aan koper, maar hebben een informatieve strekking en zijn van algemene aard. De verkoper geeft met de vragenlijst vorm, inhoud en structuur aan zijn mededelingsplicht. De mededelingsplicht gaat niet verder dan dat je als verkoper meedeelt wat jou bekend is en die voor een koper van belang kunnen zijn op het moment van verkoop.  Het ontslaat de koper niet van zijn eigen  onderzoeksplicht


Zitten de kosten van een aankoopmakelaar in de ‘kosten koper’?

De kosten van een aankoopmakelaar komen voor rekening van de koper en vallen niet binnen de kosten koper. In de kosten koper zitten de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn onder andere de overdrachtsbelasting, notariskosten voor opmaak leveringsakte en hypotheekakte en inschrijvingskosten van de akten in de registers.


Werken jullie met traditionele vraagprijzen of ook met prijzen vanaf?

Bieden vanaf…. steeds vaker worden woningen met dit biedsysteem te koop aangeboden. 

Met een ‘vanaf’ prijs stellen we in overleg met de verkopers een bodemprijs vast die aangeeft vanaf welk bedrag ze bereid zijn te gaan onderhandelen. Hiermee gaan we dan bewust op een aantrekkelijk niveau zitten. Hierdoor valt de woning beter op en valt in een breder zoekprofiel op de woningsites zoals bijvoorbeeld Funda en krijgt dus mede ook door onze professionele presentatie meer aandacht.
Door de lagere vraagprijs zullen meer potentiële kopers de woning komen bezichtigen en zal er uiteindelijk meer interesse voor de woning zijn.
Prima, maar wat als meerdere mensen de woning willen bezichtigen en ze allemaal even enthousiast lijken te zijn? Om alle geïnteresseerden een eerlijke kans te geven schakelen we in zo’n situatie over op een inschrijving . Vaak voorafgegaan door een Open Huis, zodat iedereen in de gelegenheid is om de woning, eventueel samen een eigen aankoop makelaar, te bezichtigen.

Maken jullie zelf de foto's voor de presentatie op funda en de brochures?
Nee, wij maken altijd gebruik van een professionele fotograaf.  Er worden niet alleen foto's gemaakt, er wordt ook een video en 360 graden foto's gemaakt. Bovendien laten wij de woning inmeten en worden er kleuren plattegronden gemaakt die niet alleen in de brochure maar ook op onze eigen website en funda geplaatst worden. Met de video, plattegronden en 360 graden foto's wordt er een extra presentatiepakket op funda besteld,  zodat de woning altijd hoog in de zoekresultaten komt. 

Maakt  A18 makelaardij ook gebruik van social media om mijn huis te promoten?
Nee, daar zijn wij mee gestopt.  Het is onze ervaring dat de meeste reacties op ons woningaanbod niet via social media maar eigenlijk altijd via Funda of het collegiale NVM uitwisslingssysteem komen. Al met al voegt het dus naar onze overtuiging niets meer toe aan de verkoop van uw huis.

Wanneer ben ik in onderhandeling?
Je bent pas in onderhandeling als wij namens de verkopende partij  reageren op jouw bod door:
a) Een tegenbod te doen.
b) Expliciet te melden dat wij met je in onderhandeling zijn.
Je bent dus nog niet in onderhandeling als wij aangeven  dat wij een bod met de verkoper gaan bespreken.

Hoe en wanneer komt een koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken , dan legt A18 makelaardij als verkopende NVM makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende. 

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit wel meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijgt je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

 • Financieringsvoorbehoud.
 • Geen huisvestingsvergunning.
 • Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
 • Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
 • NVM No-Risk clausule.

Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper  een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

Wanneer ik de vraagprijs bied moet de verkoper dan aan mij verkopen?
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. In de toelichting van de koopovereenkomst wordt aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Mag ik als koper advies van A18 makelaardij, als verkopende makelaar, verwachten?
Als verkopende makelaar vertegenwoordigen wij de belangen van de verkoper. Wij zullen dus de verkoper  tijdens het verkoopproces adviseren. Een verkopende makelaar mag en kan niet tegelijkertijd de belangen van een potentiële koper behartigen. Als je dus begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan kunnen wij  alleen adviseren om zelf een aankopende NVM makelaar in te schakelen. Doet je dit niet, hou dan wel rekening met je eigen onderzoeksplicht! Van een koper mag worden verwacht dat hij het bestemmingsplan controleert (www.ruimtelijkeplannen.nl), onderzoek doet naar de bodem (www.bodemloket.nl) of de fundering (www.kcaf.nl/funderingsviewer/). Ook onderzoek naar eventuele erfdienstbaarheden is via www.kadaster.nl door een koper zelf in de openbare registers van het Kadaster uit te voeren. Je kunt ook, voordat je gaat onderhandelen over de prijs, aan de verkopende makelaar een kopie van het eigendomsbewijs van de eigenaar vragen. Het wel of niet  laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring is ook een afweging die de koper moet maken. 

Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?     
Nee, courtage valt niet onder het begrip kosten koper.
Onder ‘kosten koper’ vallen:
a) Overdrachtsbelasting.
b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster.

Naast bovengenoemde kosten kunnen er voor de koper notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Voor de verkoper moet misschien de bestaande hypotheek met een akte van royement doorgehaald worden en worden er door de notaris  bij de verkoper royementskosten in rekening gebracht.
 
Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris ook voor de koper opmaakt.
De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.
Deze kosten worden op de eindafrekening van de verkoper bij de notaris verrekend en door de notaris na de eigendomsoverdracht uitbetaald.


Kent A18 makelaardij een onafhankelijke klachtenprocedure?
Jazeker, A18 makelaardij is lid van de NVM en aangesloten bij het NRVT.
Ben je niet tevreden over de afhandeling van een eventuele klacht, dan kun jejouwe klacht doorsturen naar de NVM. De afdeling consumentenvoorlichting  zal jouw klacht dan in behandeling nemen en informeren over de mogelijkheden om  de klacht ter beoordeling voor te leggen.
Is er sprake van een betalingsgeschil dan kan dit worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij, deze commissie spreekt een bindend advies uit. Voor meer informatie zie ook www.degeschillencommissie.nl
Gaat je klacht over onze handelswijze dan kan dit tuchtrechtelijk worden beoordeeld door de Raad van Toezicht van de NVM, voor jurisprudentie kun je  www.nvmtuchtrechtspraak.nl raadplegen.
Specifiek voor taxaties kun je met eventuele klachten ook terecht bij het NRVT of het NWWI, op de websites van deze instanties vindt u alles over de klachtenprocedures die zij volgen.

Is het verstandig om een koopovereenkomst te laten registreren bij het Kadaster?
De koopakte inschrijven in het Kadaster adviseren wij de (ver)koper te allen tijde. Het doel van registratie is dat de (ver)koper wettelijk beschermd wordt. De koopakte inschrijven beschermt je namelijk tegen meerdere risico's.
Het doel van registratie is dat de koper wettelijk beschermd wordt tegen een aantal risicovolle situaties, die kunnen plaatsvinden tussen het moment van het tekenen van die ‘voorlopige’ koopovereenkomst (het moment van ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en koper) en het moment waarop het eigendom overgaat van eigenaar (het moment van ondertekenen van de akte van levering bij de notaris). Het inschrijven van een koopakte is geen verplichting.

Koopakte inschrijven: hoe doe ik dat?
Inschrijving van de koopakte gebeurt door de notaris. Dit is in de meeste gevallen ook de notaris die de akte van levering verzorgt. De notaris maakt een registerverklaring op die bij het Kadaster wordt ingeschreven. De koopovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd. Bij inschrijving van de koopakte ga je ermee akkoord dat al jouw gegevens en de details van de koop openbaar worden gemaakt. Het Kadaster is immers een openbaar register.

Welke risico’s kan ik lopen zonder inschrijving?
De koopakte inschrijven kan je behoeden voor verschillende risico’s. Voorbeelden van risico’s die je kunt lopen zijn:

 • Een levering van de woning aan een andere koper
 • Onderbewindstelling
 • Verhuur van de woning
 • Kwalitatieve bedingen die na de inschrijving tot stand zijn gekomen
 • Beslagen die na ondertekening van de koopovereenkomst worden gelegd
 • Faillissement/surséance van betaling of schuldsanering van verkoper
f

Wat is het verschil tussen de Waardecheck  van Funda en een taxatie?

De Waardecheck is gebaseerd op een rekenmodel van Funda. Hierin nemen ze een aantal gegevens mee, zoals: de verkoopprijzen van recent verkochte woningen in de buurt, het type woning, het bouwjaar, de locatie en de oppervlakte zoals die bekend is bij de gemeente (het Kadaster in de Basisadministratie adressen en gebouwen).

Een taxatie bevat meer elementen. Zo houdt een taxateur rekening met onder meer het onderhoudsniveau, de constructie, de (kwaliteit van) gebruikte materialen en de isolatie van de woning. Daarnaast verricht de taxateur een meting tijdens de taxatie om de gebruiksoppervlakte wonen exact te bepalen. Een taxatie is daarom de beste indicatie voor een exacte waardebepaling.

 

 
 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring